PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   94
 Hôm qua :    37
 Tổng cộng :   251561
 
   Tin tức
   
  Cập nhật vào lúc: 10:23:55 12-10-2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H.TÂY HÒA

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

________________________________________________

 

Số: 78/KH-THCS HTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________________________

 

Hòa Phong,  ngày 06  tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018

___________

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-PGDĐT ngày 27/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa về công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác điều hành, quản lý; từng bước củng cố, kiện toàn phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ làm công tác pháp chế.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ phụ trách công tác pháp chế trong nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị định số số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

2. Yêu cầu

Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác pháp chế trong nhà trường và toàn ngành; tiếp tục bám sát Chương trình số 474/CTr-BGDĐT ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2010.

Lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 1. Nhiệm vụ

Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt công tác nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục kiện toàn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong nhà trường

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Triển khai thực nhiện Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020. 

2. Giải pháp thực hiện

a) Kiện toàn tổ chức pháp chế 

Ra quyết định thành lập Tổ Pháp chế trong nhà trường, xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2017 và năm học 2017-2018

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do các cấp tổ chức

b) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cấp.

Nghiên cứu các văn bản QPPL hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành đơn vị mình đúng quy định.

Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

c) Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do nhà trường ban hành.

Phối hợp với ban pháp chế HĐND, ngành Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND các cấp ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND các cấp xem xét, quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Báo cáo PGDĐT huyện về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

            d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục, gắn liền triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI), Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 17/7/2014 của Huyện ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ GDĐTban hành. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bố trí giáo viên được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để giảng dạy môn Giáo dục công dân

Thường xuyên bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập; chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Giáo dục công dân. Bổ sung, nâng cao chất lượng Tủ sách pháp luật và các phương tiện thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật của nhà trường; đồng thời thường xuyên bổ sung sách pháp luật và hình thành thói quen đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

e) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Tiếp tục thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch số 44/KH-SGDĐT ngày 15/02/2017 của Sở GDĐT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành GDĐT.

Thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; việc kiểm tra tập trung các nội dung: Phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; việc thực hiên quy chế dân chủ, thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực GDĐT.

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục về Phòng GDĐT huyện.

g) Công tác cải cách thủ tục hành chính 

Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật; niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức. 

h) Công tác thi đua, khen thưởng

Trường tự kiểm tra đánh giá kết quả đạt được trong năm học đề xuất lên các cấp khen thưởng theo quy định. 

        

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018 của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Tây Hòa;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nhi

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Kế hoạch phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017 [15:47:38 10-10-2017]
    +    Kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh [15:39:59 10-10-2017]
    +    Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 [15:19:29 10-10-2017]
    +    Chào mừng Đại hội Công Đoàn các cấp tiến tới ĐH XII CĐVN nhiệm kì 2018-2023 [16:09:19 19-04-2017]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 [15:42:01 19-04-2017]
    +    Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017 [09:49:46 21-03-2017]
    +    Chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam [07:57:25 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 [07:54:48 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 [07:49:14 22-11-2016]
    +    Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2016) [16:48:49 05-10-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ :Mỹ Thạnh Trung 1 - Hòa Phong - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0573588212
Thư điện tử: Huynhthuckhang.pgdth@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng